graduate.tsu.ac.th

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

การสมัครออนไลน์

  1. ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
  2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking เท่านั้น
  3. ส่งหลักฐานการสมัครตามช่องทางที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร
  4. ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัคร 7 วันทำการ

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งในแต่ละโครงการ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
×

Tsu