graduate.tsu.ac.th

การรับสมัครนิสิต หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)

คำนำหน้าชื่อ     
ชื่อ-สกุล
บัตรประจำตัวประชาชน
เกรดเฉลี่ย
ระดับการศึกษา
สถาบัน/สถานศึกษา
สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัด
บ้านเลขที่ หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
email


เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

สาขาวิชาที่สมัคร
1

*การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครแล้วเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงิน หรือคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือก


×

Tsu