graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117, 3101
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117, 3101
 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7431 7600 ต่อ 1134 หรือ 08 1990 9612
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ดศ.ม.(ดนตรีสร้างสรรค์) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่2
สอบถามเพิ่มเติม 074-317619
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โครงการ view
1 รับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
แผน ก แบบ ก2
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2566
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปร.ด.การจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2566
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2
สอบถามเพิ่มเติมโทร.0817486511 หรือ 074 317687
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2566
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตร ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2566
 

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ view
1 รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ครั้งที่ 2
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) โทร. 074-317655
 

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิต หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)

×

Tsu