graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117
 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7431 7600 ต่อ 1134 หรือ 08 1990 9612
2 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7431 7600 ต่อ 1134 หรือ 08 1990 9612
3 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7431 7600 ต่อ 1134 หรือ 08 1990 9612
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ดศ.ม.(ดนตรีสร้างสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม 074-317619
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โครงการ view
1 โครงการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2566
แผน ก แบบ ก2
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับนิสิตปริญญาโท บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
(ติดต่อสอบถามเพิ่ม โทร.074317687 หรือ 0817486511)
 

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ view
1 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 074-317655

×

Tsu