graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117
 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7431 7600 ต่อ 1134 หรือ 08 1990 9612
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับนิสิตปริญญาโท บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2 การรับสมัครระดับนิสิตปริญญาเอก บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ติดต่อสอบถามเพิ่ม โทร.074317687 หรือ 0817486511)
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2/2565
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตร ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2/2565
 

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ view
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2565
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
3 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)

×

Tsu