graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โครงการ view
1 โครงการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปร.ด.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 1/2567
สอบถามเพิ่มเติมโทร.0817486511 หรือ 074 317687

×

Tsu