graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117, 3101
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317600 ต่อ 3117, 3101
 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607 หรือ 08 1489 7272
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607 หรือ 08 1489 7272
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ดศ.ม.(ดนตรีสร้างสรรค์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบถามเพิ่มเติม 074-317619
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ 2-2566
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปร.ด.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปร.ด.การจัดการธุรกิจ 2-2566
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 โครงการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2/2566
2 โครงการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2/2566

×

Tsu