graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-317600 ต่อ 3117, 3101
2 การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-317600 ต่อ 3117, 3101
 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607 หรือ 08 1489 7272
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
สอบถามเพิ่มเติม 0 7460 9607 หรือ 08 1489 7272
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ และหลักสูตร 2 ปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-317619
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โครงการ view
1 โครงการรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2567
2 โครงการรับสมัครปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2567
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปร.ด.การจัดการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 1/2567
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074 317 687 หรือ 0817486511
 

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ view
1 รับสมัครนิสิตระดับปริญญเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
-
2 รับสมัครนิสิตระดับปริญญเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
-

×

Tsu