graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
2 การรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสุตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565
(ขยายเวลารับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2565 ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-317600 ต่อ 1103 หรือ 081-6081862
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
(ขยายเวลารับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2565 ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-317600 ต่อ 1103 หรือ 081-6081862
3 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
(ขยายเวลารับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2565 ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-317600 ต่อ 1103 หรือ 081-6081862
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2

×

Tsu