graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ view
1 รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2565
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2565
-
2 การรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2565
-
 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ติดต่อสอบถามโทร.074-317687,0817486511
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 โครงการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2 โครงการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ view
1 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
2 โครงการรับสมัครบุคคลาเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
3 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

×

Tsu