graduate.tsu.ac.th

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะนิติศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ติดต่อสอบถามเพิ่ม โทร.074317687 หรือ 0817486511)
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2/2565
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตร ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2/2565

×

Tsu